Årsplan 1. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 1.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov. Eleverne har også fri adgang til værktøjsprogrammet, FotoMat, hvor de selv kan producere opgaver.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra format.alinea.dk.

En anden mulighed for et digitalt supplement til Format er Villeby, som indeholder en række matematiske aktiviteter.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tal i hverdagen

FX Uge

33-37

I kapitlet arbejder eleverne med tallene 0-30. Eleverne skal bestemme antal, genkende talnavne og symboler og sætte tal i rækkefølge. Eleverne arbejder med repræsentationer af tal, talsymboler, konkrete mængder, tallinje, lige, ulige, visuelle repræsentationer for antal mv. Afslutningsvis arbejder eleverne med optællinger i diagrammer og vurdering af chance.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Plus på spil

Fx uge

38-43

I kapitlet arbejder eleverne med flere forskellige repræsentationer for addition. Eleverne skal benytte sig af kort, terninger og andre konkrete materialer og anvende forskellige tællestrategier. Der arbejdes med tallinjeværktøj, taltavle og 10’er-venner, som udgør flere måder at angribe addition på. Desuden udfordrer kapitlet eleverne ved at præsentere omvendte opgaver, hvor eleverne fx skal finde flere regnestykker til samme sum eller finde den manglende addend ved undersøgelse med lommeregner.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Byens former

Fx uge

44-48

I kapitlet arbejder eleverne med geometriske figurer – cirkler, trekanter, firkanter (herunder kvadrater og rektangler), femkanter og sekskanter. Eleverne skal som led i iagttagelsen og den begyndende beskrivelse af figurer, sortere dem efter forskellige kriterier, fx runde og ikke runde, og genkende figurerne fra hverdagen. Eleverne skal navngive og beskrive polygoner ved at tælle figurernes kanter samt tegne, bygge og opdele figurer. Afslutningsvis skal eleverne arbejde undersøgende med sammensætning af figurer i opgaver, der inviterer til ræsonnement.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

En tur i center

Fx uge

49-3

I kapitlet arbejder eleverne med subtraktion med og uden 10’er-overgang. Eleverne præsenteres for forskellige strategier til at angribe subtraktion på. Eleverne skal anvende flere forskellige hjælpemidler fx tallinjer, talperlekæder, lommeregner, regneark samt konkrete materialer til at tælle og bygge regnestykker med. Kapitlet omhandler flere handelssituationer, hvor eleverne fx skal give penge tilbage, finde prisforskel eller angive penge, der mangler. Der er generelt fokus på regnehistorier, hvor subtraktion sættes i sammenhæng med hverdagssituationer. Eleverne præsenteres også for begrebet talrækker, hvor de skal finde og fortsætte et system i en række tal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Indianere

Fx uge

4-9

I kapitlet arbejder eleverne med symmetri, spejling og mønstre med en kreativ og legende tilgang. Eleverne skal lære at anvende spejl og GeoGebra til at spejle med og der arbejdes både med de lodrette symmetriakser, vandrette og skrå symmetriakser. Under arbejdet med mønstre indgår beskrivelser af objekters placeringer i forhold til hinanden med forholdsord.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

De gamle arabere

Fx uge

10-15

I kapitlet arbejder eleverne med to og trecifrede tal. Foruden talnavn, symbol og rækkefølge skal de gruppere i 1’ere, 10’ere og 100’ere i arbejdet med begrebsforståelsen af titalssystemet. Eleverne præsenteres for forskellige måder at repræsentere tal på, der alle skal understøtte forståelsen af titalssystemet fx penge, kuglespil, 10’er-stænger og 1’ere og tal-telte med opbygning af tal i 1’ere, 10’ere og 100’ere samt addition byggende på titalssystemet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Bageriet

Fx uge

16-20

I kapitlet arbejder eleverne med at anslå, måle og sammenligne mål efter længde, vægt og tid. Forståelse af standardiserede måleenheder, måleværktøjer og teknikker etableres gennem konkrete erfaringer. Ved kvalificerede gæt, målinger og samtale omkring elevernes konkrete erfaringer, skal eleverne foretage passende valg af måleværktøjer, måleenheder og vurdere målinger. Eleverne arbejder med måleenhederne centimeter og meter, gram og kilogram samt minutter, sekunder og timer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Loppemarked

Fx uge

21-25

I bogens sidste kapitel arbejder eleverne med både addition og subtraktion. Regnearterne bliver bragt sammen og valget af regneart er et omdrejningspunkt. Talområdet udvides og der lægges vægt på additions- og subtraktionsregnestykker med 10’er-overgange i talområdet 0-99. Eleverne præsenteres for begyndende overslagsregning og arbejdet med talrækker udvides til at omhandle både addition og subtraktion.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.