Årsplan 2. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 2.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov. Eleverne har også fri adgang til værktøjsprogrammet, FotoMat, hvor de selv kan producere opgaver.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra format.alinea.dk.

En anden mulighed for et digitalt supplement til Format er Villeby, som indeholder en række matematiske aktiviteter.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tivoli

Fx uge

33-37

I kapitlet arbejdes der med elevernes grundlæggende forståelse af statistik, chance og kombinatorik. Eleverne arbejder med at indsamle og ordne data samt tolke og præsentere data i pinde- og cirkeldiagrammer. Eleverne skal stille spørgsmål og svare ved at aflæse informationer i både tabeller og diagrammer samt vurdere udsagn ud fra data.

Eleverne skal også foretage egne simple undersøgelser. Ud fra enkle eksperimenter med stikprøveudtag vurderer eleverne chance, men også teoretisk vurdering af chance ud fra fordelingen af farver på et lykkehjul. I arbejdet med kombinatorik undersøger eleverne antallet af forskellige kombinationer både med og uden tilbagelægning

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Skovturen

Fx uge

38-43

I kapitlet arbejder eleverne med udviklingen af egne strategier til at bestemme summen og differensen af to tocifrede tal. Eleverne guides af forskellige strategier, der alle bygger på elevernes talforståelse. De præsenterede strategier er en blanding af forskellige hovedregning-strategier, som overordnet navngives lidt ad gangen, tiere og enere samt omskrivning af stykket, og som bliver støttet af forskellige notatteknikker, konkreter og værktøjer som fx den åbne tallinje.

Kapitlet er først bygget op som to parallelle forløb med først addition-strategier og herefter subtraktion-strategier. På kapitlets sidste sider bliver regnearterne igen bragt sammen, og hvor fokus er på forskelle de to regnearter imellem, fx valget mellem de to regnearter i regnehistorier, målinger i praksis (forlængelse og forskel), regneregler og ræsonnementer samt talrækker og overslag.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Japan

Fx uge

44-48

I kapitlet arbejdes med at tegne, fremstille og beskrive figurer. Det er primært polygoner og polygoner med mange kanter, der præsenteres gennem den japanske papirkunst origami. Eleverne introduceres for begrebet vinkel, og eleverne arbejder med vifter fremstillet i papir, der kan bredes ud og sammenlignes indbyrdes. Eleverne kommer i kapitlet til at kende den rette vinkel og vurdere andre vinklers størrelse ud fra denne – som større eller mindre end ret.

Ligedannede figurer præsenteres også, som mindre eller større udgaver af samme figur. Ens figurer præsenteres som figurer, der ved drejning og/eller spejling dækker hinanden.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Fødselsdag

Fx uge

49-3

I kapitlet introduceres eleverne for multiplikation som en lettere skrivemåde end gentagen addition. Eleverne præsenteres for forskellige hverdagssituationer med multiplikation og for forskellige strategier til løsning af disse. Eleverne kommer både til at bruge tegne-strategier, hovedregning-strategier og ræsonnementer.

I arbejdet med regnehistorier præsenteres eleverne for hverdagssituationer, hvori multiplikation indgår. I den forbindelse arbejdes med ordkendskabet, udvælgelse af relevante taloplysninger samt opstilling af gangestykker.

Eleverne arbejder også med forståelsen af den kommutative lov for multiplikation og skal finde og opstille gangestykker fra hverdagen. Eleverne skal undersøge med lommeregner og formulere regler for gange med 1 og gange med 0.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Sørøvere

Fx uge

4-9

I arbejdet med kapitlet videreudvikler eleverne deres forståelse af symmetri og spejlinger, og de introduceres for endnu en type flytning: parallelforskydning.

Arbejdet med mønstre fortsættes fra første klasse, men udvides med “Hvad er et mønster, og hvad er ikke et mønster?”. Det udvides også med sammensatte mønstre med både spejling og forskydning og flere symmetriakser samt vurderinger af placering af disse.

Eleverne arbejder også med mønstre via figurrækker, hvor eleverne skal beskrive, hvordan mønsteret i figurerne udvikler sig og dernæst bygge den næste i rækken.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Vild med dyr

Fx uge

10-15

I kapitlet opnår eleverne kendskab til titalssystemets opbygning og talkendskab til de naturlige tal op til 999. I den forbindelse arbejder eleverne med tallenes symbol, lyd, rækkefølge og værdi.

I arbejdet med additions- og subtraktionsstykker er der fokus på elevernes forståelse for titalssystemet og cifrenes pladsværdi.

Eleverne præsenteres også for begrebet afrunding i forbindelse med afrunding til nærmeste 10’er.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kolonihaven

Fx uge

16-20

I Kapitlet introduceres eleverne for begreberne omkreds og areal. Omkreds introduceres som en længde omkring og areal som et flademål inde i. Elever introduceres for forskellige måder og hjælpemidler til at måle omkreds og areal.

I kapitlet træner eleverne desuden deres brug af lineal som et værktøj til måling af små genstande i centimeter og millimeter.

Arbejdet med tid og klokken udvides til klokkeslæt omhandlende hel, halv, kvart i og kvart over.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Gårdbutikken

Fx uge

21-25

Bogens sidste kapitel bygger videre på elevernes forståelse for addition, subtraktion og multiplikation og anvendelse af forskellige regnestrategier, som de har lært i de foregående kapitler. I kapitlet er foruden færdighedstræning en særlig fokus rettet mod forskelle og kendetegn mellem de tre regnearter, der kan klæde eleverne på til udvælgelse og anvendelse af den rigtige regneart i praktiske og hverdagsrelaterede situationer. Der gøres derfor meget ud af regnehistorier og de sproglige ord og begreber, der kendetegner de tre regnearter samt opgaver, der fx fremhæver sammenhængen mellem addition og subtraktion som modsatte regningsarter.

I kapitlet er der også fokus på de matematiske undersøgelser, der både kalder på forskellige problemløsningsstrategier og elevens vedholdenhed og tålmodighed.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.