Årsplan 3. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 3.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov. Eleverne har også fri adgang til værktøjsprogrammet, FotoMat, hvor de selv kan producere opgaver.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra format.alinea.dk.

En anden mulighed for et digitalt supplement til Format er Villeby, som indeholder en række matematiske aktiviteter.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Chance på spil

Fx uge

33-37

I kapitlet arbejder eleverne med begrebet chance ved optælling i forbindelse med spil, hvor der både er tale om jævn og ujævn sandsynlighed. Dernæst arbejder eleverne med statistik ved at indsamle, ordne og præsentere data og med fremstilling af egne diagrammer, herunder ved hjælp af regneark. I forbindelse med kombinatorik arbejdes med systematiske optællinger, herunder præsenteres eleverne for tælletræet som et værktøj.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Pizzeria

Fx uge

38-43

I kapitlet introduceres eleverne for begrebet ligelig fordeling samt ligelig fordeling med angivelse af rest. Arbejdet med addition og subtraktion repeteres og udvides med to- og trecifrede tal. Fokus er på, at eleverne med notater skal vise, hvordan de regner, og hvordan eleverne deler egne smarte metoder med hinanden.

Dernæst arbejder eleverne med regnehistorier fra hverdagen, hvori både fordeling, addition og subtraktion indgår. Elever skal arbejde med at genkende og skelne de enkelte regnearter fra hinanden, sprogligt, symbolsk og visuelt via illustrationer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Æsker

Fx uge

44-48

I kapitlet arbejder eleverne med beskrivelser af og sammenhænge mellem plane og rumlige figurer. I forbindelse med den rumlige figur – kassen – introduceres metoder til bestemmelse af rumfang. Eleverne tegner og bygger kasser i centicuber efter arbejdstegninger og omvendt. De tegner kasser på isometrisk papir eller bygger efter isometriske tegninger og arbejder med udfoldninger.

Tidligere er begrebet vinkel blevet introduceret. I dette kapitel udvides kendskabet til vinkeltyper ved at introducere begreberne stump og spids vinkel.

Eleverne finder og konstruerer desuden flisemønstre med spejlinger og parallelforskydninger.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Dyrehandel

Fx uge

49-3

I kapitlet arbejder eleverne med multiplikation som gentaget addition og med at opøve fortrolighed med den lille gangetabel.

Eleverne introduceres for begrebet division og for divisionstegnet, og der arbejdes med sammenhængen mellem division og multiplikation som to modsatrettede regnearter. Eleverne arbejder i den forbindelse med regnehistorier og forståelsen af, hvilken regningsart der skal anvendes i givne situationer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Trafik

Fx uge

4-9

I kapitlet introduceres eleverne til koordinatsystemet som redskab til at angive præcise placeringer.  Derudover arbejder eleverne med flytninger i koordinatsystemet i form af spejlinger og forskydninger.

Eleverne introduceres desuden for at skulle beskrive ruter, herunder i et gitternet og eventuelle digitale programmer. Eleverne arbejder med at kunne finde og gengive mønstre fra hverdagen bl.a. med dynamisk geometriprogram.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mejeriet

Fx uge

10-15

I kapitlet introduceres eleverne for begrebet brøk, som repræsenterer et tal på tallinjen. Heri indgår betydningen af tæller og nævner, omsætning til decimaltal samt ordning af brøkers størrelse og rækkefølge. Fokus er på brøker, som eleverne kender fra deres hverdag både visuelt og sprogligt, og som kan omskrives til decimaltallene 0.25 (en kvart), 0.50 (en halv) og 0.75 (tre kvarte). De simple brøker lægges både sammen og trækkes fra hinanden.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

På arbejde

Fx uge

16-20

I kapitlet arbejder eleverne med en række måleredskaber til måling af tid, længde, vægt, areal og rumfang med henblik på at kunne udvælge det mest hensigtsmæssige måleredskab i en given situation. I den forbindelse arbejder eleverne med navngivning og forkortelse for en række enheder samt med at kunne adskille de forskellige enheder fra hinanden.

Eleverne arbejder med omskrivninger inden for både længde-, vægt- , rumfangs- og tidsenheder. Og afslutningsvis arbejder eleverne med overslag ved køb af flere varer og ved tilbagebetaling.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Sport og fritid

Fx uge

21-25

Eleverne arbejder i kapitlet med anvendelsen af de fire regnearter, herunder hvilken, der skal benyttes i den givne situation, fx i regnehistorier. Eleverne arbejder og regner med tal op til 9999 både med hovedregning, notat-regning og regning med hjælpemidler, fx lommeregner og regneark.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.