Årsplan 4. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 4.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra format.alinea.dk.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tal

Fx uge

33-37

I kapitlet arbejdes der med titalssystemets opbygning herunder også decimaltal og store tal. Der arbejdes desuden med sammenhængen mellem brøk og decimaltal og i den forbindelse introduceres blandede tal, tiendedele og hundrededele. Derudover præsenteres eleverne for to nye, faglige områder, procent og negative tal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Figurer

Fx uge

38-43

I kapitlet arbejder eleverne med linjer og de tre vinkeltyper spids, stump og ret. Eleverne arbejder med måling af gradtal med vinkelmåler. Desuden arbejder eleverne med de plane figurer trekanter, firkanter, regulære og ikke regulære polygoner samt cirkler. I den forbindelse præsenteres eleverne for navngivning af figurerne og deres egenskaber. Afslutningsvis arbejder eleverne med spejling, forskydning og drejning af figurer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Regning

Fx uge

44-48

I kapitlet arbejder eleverne med at afrunde til nærmeste enere, tiere og hundreder og med strategier til overslag i forskellige situationer. Derudover bygges der videre på elevernes udvikling af metoder til addition og subtraktion, og eleverne arbejder med at gange og dele ved hjælp af den lille tabel. Eleverne introduceres desuden for regnehierarkiet og lommeregneres muligheder og begrænsninger. Kapitlet afsluttes med, at eleverne arbejder med regnehistorier og oversættelse af hverdagssprog til matematiske udtryk.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Logik

Fx uge

49-3

I kapitlet arbejder eleverne med den logiske tænkning. Eleverne præsenteres i den forbindelse for fire nye faglige discipliner; udsagn, reduktion, ligninger og uligheder. Eleverne arbejder med at skelne mellem påstande, der er matematiske udsagn, og påstande, der ikke er. Derudover arbejder eleverne med reduktion af algebraiske udtryk samt løsning af ligninger og uligheder via regnehistorier og hverdagssammenhænge.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Tegning

Fx uge

4-9

I kapitlet arbejder eleverne med at gengive rumlige figurer ved hjælp af arbejdstegninger og isometriske tegninger. Eleverne får desuden udvidet deres kendskab til ligedannede figurer ved både at arbejde med ensliggende sider og ensliggende vinkler. Arbejdet med ligedannede figurer danner grundlag for introduktionen af og arbejdet med målestoksforhold. Derudover arbejder eleverne med at konstruere trekanter på baggrund af prøvetegninger samt perspektivtegninger med et forsvindingspunkt.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik og sandsynlighed

Fx uge

10-15

I kapitlet arbejder eleverne at aflæse og tolke tabeller og diagrammer samt med deres egne undersøgelser og databehandling i hyppighedstabeller og diagrammer. Desuden introduceres eleverne for begrebet gennemsnit. Eleverne arbejder med kombinatorik ved brug af tælletræer, der samtidig danner baggrund for forståelsen for multiplikationsmetoden. Eleverne arbejder desuden med at bestemme chancestørrelser på baggrund af statistisk og kombinatorisk sandsynlighed.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner

Fx uge

16-20

I kapitlet arbejder eleverne med at aflæse og afsætte ordnede talpar i koordinatsystemets 1. kvadrat. Desuden arbejder eleverne med sammenhængen mellem ordnede talpar, grafer og funktionsforskrifter for rette linjer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Måling

Fx uge

21-25

I kapitlet arbejder eleverne med omkreds, areal og rumfang.  Eleverne arbejder i den forbindelse med at udlede formlerne til beregning af arealet af kvadrater, rektangler og trekanter. Formlen for beregning af rumfang introduceres og eleverne arbejder med udfoldninger af forskellige kasser. Eleverne arbejder desuden med enheder, som anvendes i hverdagssituationer i de afsluttende regnehistorier.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.