Årsplan 5. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 5.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra format.alinea.dk.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tal

Fx uge

33-37

I kapitlet arbejder eleverne med videreudviklingen af kendskabet til titalssystemet og introduceres for romertal som et eksempel på at andet talsystem. Eleverne arbejder desuden med sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent. Herunder introduceres eleverne for begreberne ægte brøk, uægte brøk og blandet tal. Eleverne arbejder desuden med at forlænge og forkorte brøker. Afslutningsvis arbejdes der med at videreudvikle elevernes kendskab til negative tal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Figurer

Fx uge

38-43

I kapitlet arbejder eleverne med konstruktion af parallelle og vinkelrette linjer ved hjælp af forskellige tegneredskaber. Derudover udbygges elevernes viden om linjer, idet de introduceres for begreberne linje, linjestykke og halvlinje samt den matematiske definition af afstand. Eleverne arbejder desuden både med at vurdere vinkelstørrelser og med præcis måling af vinkler ved brug af vinkelmåler. Der arbejdes desuden med klassificering, navngivningen og beskrivelse af en række plane figurer samt flytninger i planen, herunder særligt drejning.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Regning

Fx uge

44-48

I kapitlet arbejder eleverne med reglerne for afrunding. Eleverne arbejder desuden med forskellige metoder til addition og subtraktion af hele tal og decimaltal og med overslagsregning. Derudover arbejdes der videre med den lille gangetabel og med udviklingen af forskellige metoder til at gange og dele. Eleverne arbejder med at udbygge deres kendskab til regnehierarkiet og parentesers forrang samt anvender denne viden til at oversætte regnehistorier til matematiske udtryk.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Logik

Fx uge

49-3

I kapitlet arbejde eleverne med deres forståelse for matematiske udsagn og præsenteres i den sammenhæng for begrebet negation. Derudover arbejdes der med sammensatte udsagn og anvendelsen af ”og” og ”eller” i forbindelse med udsagnenes sandhedsværdi. I arbejdet med reduktion og ligninger introduceres eleverne for gangeparenteser og i arbejdet med uligheder præsenteres dobbeltuligheder. Eleverne arbejder desuden med at oversætte mellem symbol- og hverdagssprog gennem regnehistorier.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Tegning

Fx uge

4-9

I kapitlet arbejder eleverne med at gengive rumlige figurer via arbejds- og isometriske tegninger. Derudover arbejder eleverne med at efterprøve, om givne figurer er ligedannede og om foreslåede målestoksforhold mellem to figurer er korrekte. Eleverne arbejder desuden med at anvende tegneredskaber til præcise konstruktioner af trekanter og firkanter på baggrund af prøvetegninger. I den forbindelse arbejder eleverne med at konstruere midtpunktet af en linje ved hjælp af passer og at konstruere tyngdepunktet i en trekant. I kapitlet arbejdes der desuden med at angive afstande på perspektivtegninger.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik og sandsynlighed

Fx uge

10-15

I kapitlet arbejder eleverne med kendskabet til og anvendelsen af statistiske deskriptorer. Der arbejdes desuden med aflæsning og fremstilling af tabeller og diagrammer samt tolkningen af disse. I arbejdet med kombinatorik videreudvikler eleverne deres forståelse for systematiske optællinger af mulige udfald herunder multiplikations- og additionsmetoden. Eleverne arbejder desuden med forskellen på begreberne chance og risiko samt jævn og ujævn sandsynlighed. Herunder introduceres de lange seriers lov.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner

Fx uge

16-20

I kapitlet arbejder eleverne med at afsætte ordnede talpar i alle fire kvadranter i koordinatsystemet og med at tegne grafer ud fra tabeller med ordnede talpar og funktionsforskrifter. Eleverne introduceres desuden for lineære grafers hældning og skæringspunkt med y-aksen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Måling

Fx uge

21-25

I kapitlet arbejder eleverne med beregning af omkredsen af trekanter, firkanter og cirkler. I den forbindelse introduceres tallet π. Der arbejdes desuden med sammenhængen mellem arealet af et parallelogram og et rektangel og med måling af højder og grundlinjer i trekanter til beregning af arealer. I arbejdet med rumfang præsenteres begrebet volumen, og eleverne arbejder videre med at opøve fortrolighed med at omskrive mellem enheder ved en række praktiske og eksperimenterende opgaver.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.