Årsplan 6. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 6.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen.Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra format.alinea.dk.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tal

Fx uge

33-37

I kapitlet udbygges elevernes kendskab til de særlige tal som primtal, sammensatte tal, kvadrattal og potenstal som en praktisk skrivemåde for store tal. Eleverne arbejder desuden med omskrivning mellem decimaltal og brøker samt decimalernes pladsværdi. Derudover arbejdes der med at forkorte brøker mest muligt, omskrivning fra procent til brøk og skelnen mellem minus som et fortegn og som et regnetegn.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Figurer

Fx uge

38-43

I kapitlet arbejder eleverne med linjer herunder tegning og måling af højder i spidsvinklede, retvinklede og stumpvinklede trekanter. Derudover introduceres eleverne for medianen som et redskab til at finde en trekants tyngdepunkt. I arbejdet med at beregne vinkler introduceres nabo- og topvinkler. Eleverne arbejder desuden med at opdele polygoner i trekanter samt med at navngive og karakterisere en række rumlige figurer. Eleverne arbejder derudover med at foretage parallelforskydninger og drejninger og med sammensatte flytninger.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Regning

Fx uge

44-48

I kapitlet arbejder eleverne med afrunding til enere og til decimaltal med en, to eller tre decimaler, samt hvor mange decimaler det er hensigtsmæssigt at have med i facit i en given situation. Desuden arbejdes der med elevernes forståelse for pladsværdierne ved addition og subtraktion. Som noget nyt introduceres eleverne for begrebet tværsum i forbindelse med at bestemme, om et tal går op i et andet tal. Der arbejdes desuden med elevernes videreudvikling af metoder til multiplikation og division og potensers rang i regnehierarkiet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Logik

Fx uge

49-3

I kapitlet arbejder eleverne med repetition af sammensatte udsagns sandhedsværdi og tegnet ”ikke lig med” introduceres. Eleverne arbejder desuden med reduktion af udtryk og med at finde værdien af et regneudtryk, når bogstaver repræsenterer talværdier. Derudover arbejder eleverne med at anvende ligninger og uligheder i hverdagssammenhænge og med forskellige metoder til løsning af ligninger og uligheder.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Tegning

Fx uge

4-9

I kapitlet arbejder eleverne med arbejdstegninger og tegning på isometrisk papir samt angivelse af højdeforskelle ved hjælp af tal. I forbindelse med perspektivtegning introduceres tegning med to forsvindingspunkter samt begreberne frø- og fugleperspektiv. Der arbejdes desuden med kongruens som et særtilfælde af ligedannethed samt beregning af virkelige afstande i bestemte målestoksforhold og bestemmelse af målestoksforhold. Derudover arbejder eleverne med konstruktion af sammensatte figurer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik og sandsynlighed

Fx uge

10-15

I kapitlet arbejder eleverne med bestemmelse og anvendelse af deskriptorer. Ved beregning af gennemsnit inddrages negative tal og decimaltal. Typeinterval introduceres ved intervaldeling af observationssæt og eleverne arbejder i den forbindelse med lukkede, halvåbne og åbne intervaller. I kapitlet arbejdes der desuden med frekvenstabeller, relativ hyppighed og cirkeldiagrammer. Derudover arbejder eleverne med kombinatoriske optællingsmetoder og med udarbejdelsen af turneringsplaner. I arbejdet med chance skelnes der mellem kombinatorisk, statistisk og subjektiv sandsynlighed for at bevidstgør eleverne om, hvilken metode, der passer bedst i en given situation.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner

Fx uge

16-20

I kapitlet arbejder eleverne med kendskab til og fortrolighed med koordinatsystemets fire kvadranter samt aflæsning og afsætning af ordnede talpar. Forskriften for lineære funktioner introduceres og eleverne arbejder med at tegne og aflæse grafer, der viser sammenhænge indenfor hastighed og valuta. Eleverne introduceres desuden for stykkevise lineære funktioner og tegning af hyperbler og parabler, som eksempler på ikke-lineære grafer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Måling

Fx uge

21-25

I kapitlet udvides elevernes arbejde med arealberegning til også at omfatte beregning af en cirkels areal og af overfladarealet af cylindere. Desuden arbejder eleverne med forskellige metoder til bestemmelse af arealer af figurer, der er krumme fx landområder og søer. Derudover arbejdes der med beregning af rumfanget af forskellige prismer og med forholdet mellem fladeenheder og rumenheder. Kapitlet afsluttes med regnehistorier, der inddrager længde- og tidsenheder.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.