Årsplan 7. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 7.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tal

Fx uge

33-36

Eleverne arbejder med division med negative tal og decimaltal samt potenser til omskrivning af store tal til videnskabelig skrivemåde. Desuden arbejdes der undersøgende med regnereglerne for potenser. I afsnittet om talfølger introduceres eleverne til algebraiske talfølger og begreberne kubik- og Fibonacci-tal. I den forbindelse anvendes og vurderes regneark som hjælpemiddel. Kapitlets afsluttes med en fordybelse i pi som et irrationelt tal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Brøker, decimaltal og procent

Fx uge

37-40

I arbejdet med brøker skal eleverne opstille brøker i rækkefølge efter deres størrelse og finde brøker, der ligger imellem to andre brøker. Eleverne arbejder desuden videre med regnereglerne for ægte brøker i en kombination af algebraiske opstillinger samt situationer fra hverdagen. Desuden arbejdes der med omskrivning mellem uægte brøker og blandede tal samt omskrivning mellem brøker, decimaltal og procent. Disse omskrivninger bruges til at lære at addere forskellige repræsentationer. Kapitlet afsluttes med procentregning herunder procentvis stigning eller fald.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Algebra

Fx uge

41-44

Eleverne arbejder med led bestående af flere faktorer, regnehierarkiet samt den kommutative lov for addition og multiplikation. I forbindelse med reduktion introduceres potenser i 2. og 3. potens. Eleverne arbejder desuden med den distributive lov ved at opstille og reducere algebraiske udtryk. I arbejdet med plus- og minusparenteser arbejdes der med at forbinde regnereglerne med situationer fra hverdagen. Eleverne arbejder desuden med at indsætte tal for variable i algebraiske udtryk samt opstille og undersøge udtrykkene i regneark. Kapitlet afsluttes med at undersøge og opstille tal- og figurfølger.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner

Fx uge

45-48

I kapitlet arbejder eleverne med graf, talpar, tabel og funktionsforskrift som forskellige repræsentationer for samme lineære sammenhæng. Ved brug af GeoGebra arbejder eleverne undersøgende med den rette linjes ligning, funktionsforskrifters variable og konstanter samt forbindelsen til lineære sammenhænge i hverdagssituationer. Afslutningsvis arbejder eleverne med manipulation af grafer og vurdering af grafiske fremstillinger, der underbygger et bestemt budskab.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Ligninger og uligheder

Fx uge

49-2

Eleverne arbejder med regneregler for løsning af ligninger og uligheder herunder betydningen af at multiplicere og dividere med negative tal i uligheder. I forbindelse med ligningsløsning arbejdes der med grafiske løsninger i GeoGebra, CAS samt isolering af ubekendte. Eleverne løser desuden to ligninger med to ubekendte ved hjælp af kombinationsdiagrammer, grafiske løsninger og CAS. Kapitlet afsluttes med, at eleverne arbejder med valg af forskellige løsningsstrategier i hverdagskontekster.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Geometri

Fx uge

3-6

I kapitlet arbejder eleverne med centrale geometriske begreber, regulære og irregulære polygoner samt sammenhængen mellem vinkelsum og antal trekanter i polygoner. Der arbejdes desuden med forskellige repræsentationer af modeller samt konstruktion af figurer med fokus på kongruens, ligedannethed og målestoksforhold. I afsnittet om cirkler arbejder eleverne ved hjælp af GeoGebra undersøgende med vinkler ved cirkler. Eleverne præsenteres desuden for vektorer i arbejdet med flytninger. Afslutningsvis arbejder eleverne med at udvikle formler til beregning af arealet af parallelogrammer og trapezer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Trekanter

Fx uge

8-11

I kapitlet introduceres eleverne for trekantsuligheden og arbejder med konstruktion af trekanter ud fra mål på sider og vinkler. Eleverne arbejder desuden ved hjælp af GeoGebra med linjer i trekanter samt trekanters omskrevne og indskrevne cirkler. Gennem undersøgelser i GeoGebra introduceres eleverne for Pythagoras’ læresætning og arbejder med beregning af sidelængder i retvinklede trekanter. Der arbejdes derefter med beregning af trekanters areal samt konstruktion af trekanter med givne arealer. Som fundament for de senere arbejde med trigonometri arbejder eleverne med ligedannede trekanter. Kapitlet afsluttes med anvendelsen af triangulering til beregning af arealet af vilkårlige polygoner.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Måling

Fx uge

12-16

I kapitlet arbejder eleverne med længdeforståelse ved at vurdere afstande ved hjælp af øjemål og udvikler kropsmål som måleenhed. Desuden introduceres andre typer længdemål end metersystemet. Eleverne arbejder desuden med beregning af kropsareal, rumfang og massefylde. Afslutningsvis arbejder eleverne med omregning af enheder for tid og hastighed.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik og sandsynlighed

Fx uge

17-20

I kapitlet arbejder eleverne med forståelsen af statistiske deskriptorer, og regnearket inddrages til beregning og bearbejdning af statistiske data. Eleverne præsenteres desuden for anvendelsen af medianer samt forskellige diagramtyper herunder procentdiagrammet og udarbejdelsen af tabeller og diagrammer ved hjælp af it. Statistisk og kombinatorisk sandsynlighed introduceres og anvendes til beregning af stikprøver og odds samt til optællingsmåder af gunstige udfald. Afslutningsvis arbejder eleverne med chancetræer som redskab til at danne et overblik over sammensatte sandsynligheder.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Skitur til Østrig

Fx uge

21-25

I kapitlet arbejder eleverne med at opstille og undersøge budget og regnskab i regneark samt at vurdere priser i forbindelse med auktioner og salg af varer. Der arbejdes desuden med elevernes kendskab til privat opsparing og valutakurser.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.