Årsplan 8. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Format 8.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Projekter, evalueringer og værksteder indgår som en integreret del af årsplanen. Hvornår på året du vælger at placere undervisningen, er naturligvis op til dig. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.

Uge 42: Efterårsferie

Uge 51-52: Juleferie

Uge 7: Vinterferie

Uge 13: Påskeferie

Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tal

Fx uge

33-36

Eleverne arbejder med regningsarternes hierarki samt beregninger med fakultet, potenstal, kvadrat- og kubikrod. Eleverne arbejder desuden med definitioner af og beregninger med rationelle og reelle tal herunder endelige og uendelige decimalbrøker. Kapitlet afsluttes med anvendelsen af andre talsystemer repræsenteret ved romertal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Brøker, decimaltal og procent

Fx uge

37-40

Eleverne arbejder med division af brøker og angivelse af brøkdele i blandingsforhold. Desuden anvender eleverne procent- og promilleberegninger samt vækstmodeller for procentvis vækst herunder i regneark.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Algebra

Fx uge

41-44

Eleverne arbejder med division af brøker, hvor variable indgår og den distributive lov for division. Desuden arbejder eleverne med algebraiske udtryk, hvor potenser og rødder indgår samt multiplikation af flerleddede størrelser. Kapitlet afsluttes med anvendelsen af algebraiske udtryk i modeller fra virkeligheden.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner

Fx uge

45-48

Eleverne introduceres for beregning af hældningskoefficienten ud fra to punkter i en lineær funktion samt regressionsanalyse. Eleverne beskriver funktionernes definitions- og værdimængde i forhold til anvendte modeller. Desuden arbejder eleverne med stykkevis lineære funktioner, ligefrem og omvendt proportionalitet samt andengradsfunktioner.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Ligninger og uligheder

Fx uge

49-2

Eleverne arbejder med forskellige metoder for ligningsløsning samt løsning af uligheder. Intervaller opstilles som løsninger på ligninger og uligheder i en hverdagskontekst. Kapitlet afsluttes med løsning af andengradsligninger og beregning af toppunkter.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Geometri

Fx uge

3-6

Eleverne beregner sammensatte arealer og opstiller algebraiske løsninger, hvor ubekendte indgår. Der arbejdes med tangent- og kordetangentvinkler, forskellige typer af cirkeludsnit samt konstruktion af ellipser. Eleverne arbejdes desuden med geometriske konstruktioner og undersøgelser herunder 3D-konstruktioner i GeoGebra. Kapitlet afsluttes med vektorforskydninger og mønstre.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Trekanter

Fx uge

8-11

Eleverne arbejder med undersøgelser af forskellige typer linjer i trekanter. Der arbejdes desuden med ligedannethed og Pythagoras’ læresætning. Eleverne introduceres for enhedscirklen og de trigonometriske funktioner. Afslutningsvis arbejder eleverne med Herons formel for beregning af trekanters areal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Måling

Fx uge

12-16

Eleverne arbejder med anvendelse af og omskrivning mellem en række forskellige enheder. Desuden arbejder eleverne med rumlige figurer og beregning af massefylde, vægt og rumfang. Afslutningsvis omskriver eleverne formler for hastighed samt formler, hvor variable indgår.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik og sandsynlighed

Fx uge

17-20

Eleverne arbejder med summerede frekvenser samt tolkning og anvendelse af både kvartilsæt og boksplot. Der arbejdes desuden med grupperede og ikke-grupperede observationer samt anvendelsen af disse. Eleverne introduceres i arbejdet med spil for ordnede og uordnede stikprøver med og uden tilbagelægning, den modstatte hændelse samt udvikler anvendelsen af chancetræer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Medier

Fx uge

21-25

Eleverne arbejder med at udlede matematiske svar ud fra tekster og diagrammer og anvender den viden, de har opnået i de foregående kapitler herunder Pythagoras’ læresætning, talrækkefølger og regression. Eleverne arbejder desuden med økonomi og forskellige låntyper samt forskellen på beregninger af indekstal og procentvis ændring.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.